Cele statutowe

Jastrzębski Klaster Innowacji w swoim statusie zdecydował się na zatwierdzenie i realizowanie następujących celów:

 1.  Inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi.
 2. Stwarzanie przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw.
 3. Budowanie silnego otoczenia biznesu.
 4. Wykorzystanie zasobów jednostek naukowych w biznesie.
 5. Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami oraz przedsiębiorcami.
 6. Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności przez innowacyjność.
 7. Umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy.
 8. Prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi uczestników Klastra.
 9. Występowanie w obronie interesów członków Klastra.
 10. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla członków Klastra.
 11. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Klastra.
 12. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra systemu usług doradczych i konsultingowych.
 13. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych.
 14. Organizację misji gospodarczych dla członków Klastra.
 15. Organizację spotkań oraz innych imprez promocyjnych Klastra.
 16. Wymianę doświadczeń wśród członków Klastra.
 17. Wspieranie działań firm innowacyjnych i przedsięwzięć zgodnych z celami Klastra, głównie poprzez pozyskiwanie krajowych i pomocowych źródeł finansowania projektów.
 18. Pozyskiwanie nowych uczestników Klastra z odpowiednim potencjałem gospodarczym lub wiedzy dla zapewnienia jego rozwoju i rozwoju miasta.
 19. Udział w targach i konferencjach branżowych.

Dodatkowe cele statutowe

 1. Pomoc w realizacji wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych, rozwojowych i innych dotyczących obszarów działalności Członków Klastra.
 2. Pomoc w pokryciu kosztów przedsięwzięć mi.in poprzez pozyskiwanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych.
 3. Realizacja wszelkich inicjatyw zgłaszanych wspólnie poprzez grupy członków Klastra, zdecydowanych razem realizować innowacyjne projekty. Polem działań będą badania naukowe i ich komercjalizacja, projekty inwestycyjne, działania związane z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów oraz technik, technologii i innowacji w obszarze innowacji na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, budownictwa, transportu i usług.
 4. Podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju Członków Klastra
 5. Wymiana informacji oraz doświadczeń poprzez nawiązywanie współpracy Członków Klastra z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska.
 6. Promocja i wspieranie dobrych praktyk.
 7. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności, nowoczesnych, technologii oraz propagowanie działalności Członków Klastra i nawiązywanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej.
 8. Udział w tworzeniu szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich (lokalnych, regionalnych, ponadregionalnych, transgranicznych i międzynarodowych).
 9. Promocja i udział w tworzeniu współpracy sfery nauki i biznesu.
 10. Inicjowanie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych poprzez udział w nowych przedsięwzięciach Klastra lub Członków Klastra.